Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Projekt Svartråtta

Projekt Svartråtta

Projekt Svartråtta

Sammanfattning

Det är ingen tvekan om att vi måste försöka rädda svartråttan undan utrotning i Sverige. Alla arter på vår jord har ett existensberättigande. Vår uppfattning är självklar men tyvärr har regering och riksdag en avvikande uppfattning och betraktar svartråttan som en främmande art i Sverige och tillåter utrotningsjakt på svartråttan. Vem tar tillvara svartråttans rättigheter här i Sverige? Svartråttan har funnits i Sverige sedan urminnes tider och skall ha större möjlighet att frodas och leva här i Sverige. Svartråttan ger den urbana stadsmänniskan ett ypperligt tillfälle att stifta kontakt med ett trevligt och socialt djur.

Stadsmänniskan har inte samma förmån att njuta av ett rikt djurliv med vargar, björnar och lodjur såsom de boende på landsbygden har. För att se till att stadsmänniskan får samma rättighet till ett liv i harmoni med naturen som landsbygdsmänniskorna så har projekt svartråtta startats.  

 

Utbredning och föda

Svartråttans utbredningsområde sträcker sig över Centraleuropa, samt mer sammanhängande i Sydeuropa samt på Balkan och i övrigt fläckvis i Storbritannien. I stora delar av detta område är svartråttan utrotad. Som art är den f.n. inte hotad men i vidsträckta områden utgör människan ett direkt hot mot svartråttans existens. I Finland finns ännu en svag stam medan det i Norge och Sverige endast finns en enda svartråtta kvar.

Svartråttan livnär sig i huvudsak på rester från människan och drabbas därför av samma välfärdssjukdomar som människan. En diet på Pizza och pommesfrittes är direkt skadlig för råttorna. Som tur är håller stadsmänniskorna på att ändra diet och äter mer rå fisk, sniglar och slow food. Detta kommer på sikt att leda till en friskare och mer livskraftig råttpopulation.

 

Vanföreställningar och lögner

Orsaken till att svartråttan utrotats i stora delar av utbredningsområdet är främst de skador som svartråttor förorsakar på förpackningar med hårpomada och andra hårvårdsprodukter. Detta gör det svårt för stadsmänniskor som lever i biotoper med täta bestånd av svartråttor att ha en varaktigt hållbar frisyr och de tenderar därför att bli lite rufsiga i håret när de är ute i vimlet.

Tyvärr är det även så att svartråttor i bland omöjliggör vissa intressen som stortstadsmänniskorna kan tänkas ha. Det är främst då att gå på teater, gå på kostutställningar, gå på restauranger med mera. Detta är på grund av svartråttorna är mycket kultiverade och vill ha ensamrätt till dessa aktiviteter. Givetvis är det svartråttan som skall gå före och människorna som skall maka på sig. Nationalmuseet, moderna museet, operan är några av de inrättningar som endast svartråttorna bör få tillgång till.

Svartråttan har felaktigt utpekats som spridare av pesten. Det finns en koloni med svartråttor i Köpenhamn och danskarna är inte mer drabbade av pest än svenska storstadsbor.

Sedan årtusenden har svartråttan ingått som en naturlig del av den svenska faunan. Nu håller den emellertid på att utrotas. Fortfarande råder på vissa håll en stark motvilja mot svartråttor, främst inom vissa delar av östermalm i Stockholm.

Många människor är rädda för svartråttan och tror att den dödar människor, särskilt små barn. Så är ej fallet. Undersökningar av historier där människor sägs ha dödats av svartråttor har visat att dessa endast i ett fåtal fall är sanna och då med all säkerhet har rört sig om rabiessmittade råttor. Normalt är svartråttan skygg och drar sig undan människan.

 

Den biologiska mångfalden

Trots att svartråttan finns talrikt i vårt närområde har vi Sverige en absolut skyldighet att också i Sverige ha en stor population svartråttor. Detta är ett självpåtaget ansvar vi har som nation som vi under inga omständigheter vika ifrån oberoende vilka folkstormar eller inskränkningar i folks livskvalitet detta kan medföra. Betänk att svartråttan är rödlistad i Sverige och därför särskilt skyddsvärd!

Vision

Vår vision är att ha en livskraftig stam med svartråttor i Sveriges enda storstad Stockholm. Svartråttor måste vara så talrika och ha ett så stort genetiskt underlag finns att någon risk för inavel ej föreligger. Svartråttan skall kunna föröka sig fritt utan störningar från människan. Svartråttan är en stor möjlighet för Stockholm att utveckla Stockholm som turiststad då det kommer att komma stora turistströmmar för att njuta av de små älskvärda krabaternas skådespel på gator och torg. Till skillnad mot det totala misslyckande det har varit att marknadsgöra Sverige utomlands med älgar på vykort och klisterdekaler så kommer svartråttor att pryda dessa istället.

Mål

Etappmål, 1 år sikt

·         Svartråttan skall vara ett statligt vilt och Kommunal och regional svartråttspolitik skall under inga omständigheter tillåtas

·         500st frilevande svartråttor inom Stockholm

·         250st föryngringar av svartråttor

·         Förbud mot allt mördande av råttor

·         I lagstiftningen likställ straffvärdet av att mörda en råtta med straffvärdet av att rattfull köra ihjäl en människa

·         Stärk polisens utredningsresurser och prioritering för att utreda råttmord och råttplågeri

·         Förbjud försäljning och innehav av råttfällor

Långsiktiga mål, 2 – 5 års sikt

·         En återerövring av stadsmiljön i centrala delar av Stockholm för svartråttorna, Människor kan tillåtas bo kvar om de inte påverkar svartråttorna negativt

·         Förbjud all fordonstrafik inom svartråttans utbredningsområde

·         Låt operakällaren stödutfodra svartråttorna med god och näringsriktig mat

·         En svartråttsombudsman med vetorätt mot nya lagar i riksdagen och beslut i stadsfullmäktige skall tillsättas

·         Katter skall ses som oönskade element och ej tillåtas vistas inom svartråttans utbredningsområde

·         Råttor skall fritt få döda och äta tamdjur utan att människorna skall tillåtas ingripa

 

Genomförande/handlingsplan

 

Införande av råttorna

En naturlig tillväxt av svartråtta i Sverige är inte tänkbar. Möjligheten till en naturlig tillväxt av den svenska stammen genom invandring från Finland är närmast obefintlig på grund den bekämpning den finska svartråttsstammen är utsatt för.

För att åter få en livskraftig svensk svartråttsstam återstår endast återinplantering av svartråttor. Detta bör ske genom lämplig biotoper använda som pilotprojekt. De hittills lämpligaste biotoperna som identifierats är de där svartråttan historiskt har varit talrikast och där redan idag finns råttor av andra typer. Dessa är i Stockholm då särskilt området mellan storkyrkan och strömbron samt helgeandsholmen. Andra lämpliga miljöer för framtida återinplantering är området mellan vattugatan och fredsgatan i Stockholm.

 

Politisk strategi

Vi inom projekt svartråtta kommer att behöva ett eller flera politiska partier som kan driva igenom en ändring av den nuvarande svartråttshatarpolitiken. Vi bör sälja in våra ideal hos de partier som saknar folkligt mandat och förankring i de områden där svartråttan skall vara etablerad. Detta för att det finns en stark och likt MC-gängen farlig pöbel som kan tänkas försöka påverka politikerna och med falska argument försöka förleda en okunnig väljarkår.

När vi har fått med ett eller flera partier med på vår handlingsplan skall partierna göra svartråttsfrågan till en symbolfråga som de med tvång kan driva genom med ultimatum om att inte godkänna av regeringens budget. Lokala folkomröstningar som visar på att det inte finns en majoritet bland befolkningen för etablerandet av svartråttan skall givetvis ignoreras och förklaras olagliga.

Det demokratiska i detta förfarande är förvisso diskutabelt men vi får inte vika från vår vision och betänka att allas lika värde även inkluderar svartråttorna såväl som vi människor.

Folkbildning

Barnen är vårt lands och svartråttans framtid. Det är därför viktigt att det görs barn och skolböcker som beskriver råttor som det älskvärda djur det är. Barnen skall redan i förskolan upplysas om hur vilka härliga djur svartråttan är. När barnen kommer upp i skolåldern skall de i skolböckerna kunna läsa att det går att leva i harmoni med råttorna. Barnen behöver även varnas för de råtthatare som finns.

Givetvis behöver även de vuxna utbildas för att förstå nödvändigheten av en stor och vital råttstam. Detta kan göras genom folkbildningskampanjer som bland annat vårt projekt kan leda. Finansiering av dessa folkbildningsaktiviteter bör ske genom en extra skatt för de personer som verkar inom de områden där råttorna finns. Denna finansiering är den enda rättvisa för det är ju dessa personer som mest kan njuta av svartråttorna.

 

Opinionsbildning

Vi bör komma in med vårt budskap hos de rikstäckande medierna. Vi bör söka anförvanter bland hos journalisterna så de rättvist kan förmedla vår version av de eventuella konflikter som kan finnas mellan människan och svartråttan. Personer som har mördat råttor eller inte delar vår vision skall unisont beskrivas som mördare och naturhatare utan egen tankeförmåga. Som ni så väl vet blir aldrig oskyldiga personer eller tamdjur skadade eller dödade av svartråttor. Detta skall i alla lägen påtalas, person skadad eller dödad av svartråtta skall benämnas "jägare" alternativt "mördare" och tamdjur dödat av svartråttor skall kallas "jakthund".  Huruvida personen verkligen ägnat sig åt jakt eller inte är ovidkommande för han har säkert någon jägare i släkten i alla fall om man går tillbaka en 30 generationer eller så.

 

Finansiering

Det är rimligt att lägga 100 miljoner kronor årligen av statliga medel för att stödja svartråttans etablering. Naturvårdsverket bör anställa ett flertal svartråttsspårare som kan kartlägga varje svartråttas förflyttning och de föryngringar som vi så högt önskar oss.

När det gäller utplantering av den första kullen av svartråttor så kan detta finansieras av projektet och dess sponsorer.

Vi förutsätter att vi får stöd av Svenska Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Fältbiologerna och alla andra organisationer som värnar den biologiska mångfalden.